Akti ugik-a


Akti UGIK-a


 

Na osnovu čl. 10. i 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 32/01 i 42/03 i 63/08), Osnivačka Skupština Udruženja građevinskih inženjera konstruktera u Bosni i Hercegovini, na sjednici održanoj 20.04.2011. godine u Sarajevu, donijela je:

                                             S T A T U T

Udruženja građevinskih inženjera konstruktera u Bosni i Hercegovini

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Udruženja građevinskih inženjera konstruktera u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Udruženje) je osnovan Odlukom o osnivanju, broj: 01/11 od 20.04.2011. godine, kao dobrovoljno, samostalno, nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon).

Član 2.

Ovim Statutom, u skladu sa članom 12. Zakona se utvrđuje:
a) naziv udruženja, skraćeni naziv i adresa udruženja;
b) ciljevi udruženja;
c) postupak za prijem i isključivanje članova;
d) tijela udruženja, način na koji se biraju, ovlaštenja koja imaju, kvorum i pravila glasanja, trajanje mandata, osobu ovlaštenu da sazove skupštinu, uvjete i način raspuštanja, odnosno prestanak rada;
e) pravila za ostvarivanje, upotrebu i raspolaganje sredstvima udruženja, kao i tijelo koje je ovlašteno za nadzor nad uporabom tih sredstava;
f) javnost rada;
g) postupak za izmjenu i dopunu statuta, ovlaštenje i način donošenja drugih općih akata;
h) opis oblika i sadržaj pečata Udruženja;
i) zastupanje udruženja;
j) uslovi i postupak za pripajanje, razdvajanje, transformiranje ili raspuštanje udruženja, odnosno prestanak rada uključujući i bilo kakav poseban kvorum ili pravila za postizanje kvalificirane većine u postupku glasanja;
k) postupak za raspologanje preostalom imovinom ili drugim sredstvima u slučaju raspuštanja ili prestanka rada udruženja;
l) druga pitanja od značaja za organizovanje rada udruženja.

Član 3.

Udruženje okuplja članove iz Bosne i Hercegovine sa namjerom ostvarivanja ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Statutom.
Udruženje ostvaruje saradnju sa drugim organizacijama u skladu sa svojim i njihovim Statutima. Udruženje može biti član i drugih srodnih organizacija koje su registrovane i djeluju na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Udruženje djeluje na cijelom području Bosne i Hercegovine.

Član 4.

Udruženje ima status pravnog lica koje stiče danom upisa u Registar udruženja kod nadležnog Ministarstva .
II OSNOVNI PRINCIPI

Član 5.

Osnovni principi rada Udruženja su:
 zakonitost,,
 dobrovoljnost,
 otvorenost,
 transparentnost.

III NAZIV, SKRAĆENI NAZIV I SJEDIŠTE UDRUŽENJA

Član 6.

Naziv Udruženja je:
„UDRUŽENJE GRAĐEVINSKIH INŽENJERA KONSTRUKTERA U BOSNI I HERCEGOVINI“
„УДРУЖЕНЈЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ИНЖЕЊЕРА КОНСТРУКТЕРА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ“
„UDRUGA GRAĐEVINSKIH INŽENJERA KONSTRUKTORA U BOSNI I HERCEGOVINI“

Skraćeni naziv Udruženja je :
„UGIKuBIH“
„УГИКуБИХ“
„UGIKuBIH“

Član 7.

Sjedište Udruženja je u Sarajevu, ulica. Stjepana Tomića br.5.

IV OPIS OBLIKA I SADRŽAJA ZNAKA, PEČATA I ŠTAMBILJA UDRUŽENJA

Član 8.

Udruženje ima pečat okruglog oblika, prečnika 40 mm, sa tekstom naziva Udruženja iz člana 6. Statuta Udruženja, kružno ispisanim na jednom od tri jezika koja su u upotrebi u Bosni i Hercegovini i skraćenim nazivom Udruženja sa tekstom iz istog člana Statuta Udruženja.

V CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUŽENJA

Član 9.

Udruženje je osnovano radi sljedećih osnovnih ciljeva:

a) Podrška i učešće u projektima izrade građevinskih i urbanističkih standarda iz oblasti građevinarstva i projektovanja u BiH;
b) Organizacija stručnih sastanaka i seminara radi upoznavanja inženjera građevinske struke i projektanata sa najnovijim građevinskim materijalima i savremenim tehnologijama građenja;
c) Učestvovanje na međunarodnim i domaćim sajmovima u oblasti građevinarstva i projektovanja;
d) Podsticaj razvoju pravilnog građevinskog nadzora;
e) Saradnja sa drugim udruženjima iz oblasti građevinarstva iz zemlje i inostranstva.

VI POSTUPAK PRIMANJA I ISKLJUČIVANJA ČLANOVA UDRUŽENJA, VRSTE ČLANOVA UDRUŽENJA, PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI ČLANOVA UDRUŽENJA

Član 10.

1. Članstvo u Udruženju je dobrovoljno.
2. Osnivači stiču svojstvo člana Udruženja danom registracije.
3. Članovi Udruženja mogu biti fizička i pravna lica.
4. Član Udruženja može postati svaki građanin BiH koji je na bilo koji način povezan sa aktivnostima iz građevinske struke, ako prihvata ciljeve Udruženja i ovaj Statut, te ako potpiše pristupnicu. Pravna lica pristupaju u Udruženje donošenjem odluke o pristupanju od svog nadležnog organa te prihvatanjem ciljeva, programa i statuta Udruženja.
5. Udruženje vodi registar članova Udruženja.
6. Članu Udruženja izdaje se članska karta
7. Visinu članarine određuje Skupština.

Član 11.

Članstvo u Udruženjeu prestaje:
– dobrovoljnim istupanjem iz Udruženja;
– isključenjem iz Udruženja, zbog narušavanja ugleda Udruženja ili nepridržavanja odredaba Statuta;
– neplaćanjem članarine duže od 1 godine;
– prestankom svojstva pravnog lica;
– u slučaju smrti člana;
– prestankom rada Udruženja.

Član 12.

Svaki član Udruženja može dobrovoljno istupiti iz Udruženja na osnovu pismene izjave o istupanju koju dostavlja Upravnom odboru.
Kao dan prestanka članstva u Udruženjeu smatra se datum prijema izjave o istupanju.
Član Udruženja koji grubo krši Statut, ne izvršava svoje obaveze prema Udruženju ili svojim postupcima nanosi štetu Udruženju ili narušava ugled Udruženja može biti isključen.
Prije donošenja odluke o isključenju, član Udruženja mora biti pismeno obaviješten o prijedlogu za isključenje, kao i razlozima zbog kojih se predlaže isključenje.
Odluku o prestanku svojstva člana Udruženja donosi Upravni odbor.
Član koji je nezadovoljan odlukom iz prethodnog stava, može podnijeti žalbu Skupštini u roku od 15 dana od dana prijema odluke.
Odluka Skupštine po žalbi je konačna.

Član 13.

Fizička lica ostvaruju svoje aktivnosti u radu Udruženja neposredno, a pravna lica putem svojih predstavnika – delegata u Skupštini Udruženja.

Član 14.

Prava i dužnosti članova Udruženja su.
da biraju i budu birani u organe Udruženja;
da daju prijedloge, mišljenja i sugestije;
da prate rad Udruženja i pokreću inicijativu za rješavanje pitanja od interesa za Udruženja;
da budu redovno informisani o radu i rezultatima rada Udruženja;
da u zaštiti svojih prava koriste pomoć Udruženja;
da se pridržavaju Statuta i drugih akata organa Udruženja;
da aktivno učestvuju u ostvarivanju programskih ciljeva i zadataka Udruženja;
da čuvaju ugled Udruženja;
da učestvuju u aktivnostima Udruženja;
da savjesno i odgovorno izvršavaju povjerene poslove i zadatke u vezi sa radom i aktivnostima;
da uredno i na vrijeme izmiruju članarinu.

Članovi Udruženja su ravnopravni u ostvarivanju svojih prava i dužnosti.

 

VII ORGANI UDRUŽENJA, NAČIN NA KOJI SE BIRAJU, OVLAŠTENJA KOJA IMAJU, KVORUM I PRAVILA GLASANJA, TRAJANJE MANDATA

Član 15.

Organi Udruženja su:
1. SKUPŠTINA;
2. UPRAVNI ODBOR;
3. NADZORNI ODBOR;
4. SEKRETAR UDRUŽENJA.

Član 16.

1.Skupština

Skupština je najviši organ Udruženja i čine je svi članovi Udruženja.
Radom Skupštine rukovodi predsjednik Skupštine, kojeg bira i razrješava Skupština.
Mandat predsjednika Skupštine traje četiri godine s pravom ponovnog izbora.
Skupština zasjeda prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje.
Skupštinu saziva Predsjednik Skupštine, najkasnije 15 dana prije njenog zasjedanja i istom predsjedava.
Predsjednik Skupštine je dužan sazvati Skupštinu u slučaju kada to zahtijeva najmanje 1/3 članova Skupštine ili kada to zatraži Upravni odbor.
Ako Predsjednik Skupštine ne sazove Skupštinu u roku od 30 dana u slučajevima iz prethodnog stava, odluku o sazivanju Skupštine donijet će Upravni odbor.
Glasanje na zasjedanju Skupštine je javno, izuzev ukoliko Skupština na samoj sjednici ne utvrdi potrebu za tajnim glasanjem.
Kvorum za održavanje Skupštine je nadpolovična većina svih članova Skupštine.
Skupština donosi odluke nadpolovičnom većinom svih prisutnih članova Skupštine.
Na sjednici Skupštine vodi se zapisnik, u koji se unose osnovni podaci o radu Skupštine, a naročito donesene odluke, zaključci i podaci o glasanju.

Član 17.

Predsjednik Skupštine obavlja sljedeće aktivnosti:
– stara se o organizovanju Skupštine i saziva njene sjednice;
– predlaže dnevni red sjednice;
– predsjedava sjednicama Skupštine;
– potpisuje akte donesene na Skupštini;
– stara se o izvršavanju odluka, zaključaka i drugih akata Skupštine;
– koordinira rad Skupštine;
– vrši i druge poslove koje mu odredi Skupština u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika Skupštine mijenja potpredsjednik u svim poslovima iz prethodnog stava ovog člana.

Član 18.

Skupština Udruženja:
– donosi Statut, izmjene i dopune Statuta i druga opća akta Udruženja određena Statutom;
– odlučuje o pripajanju, razdvajanju, transformaciji, raspuštanju i prestanku rada, kao i o drugim statusnim promjenama Udruženja
– usvaja godišnji program i plan rada Udruženja;
– donosi finansijski plan i usvaja izvještaj o izvršenju finansijskog plana Udruženja;
– utvrđuje programske ciljeve Udruženja;
– razmatra i usvaja izvještaje koje je pripremio Upravni odbor Udruženja;
– odlučuje o visini i načinu plaćanja članarine;
– imenuje i razrješava članove Upravnog odbora Udruženja i drugih organa udruženja;
– imenuje osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje Udruženja;
– imenuje i razrješava Sekretara Udruženja i predsjednika Skupštine Udruženja;
– rješava po žalbama članova u drugom stepenu;
– donosi odluku o promjeni naziva, sjedišta i znaka Udruženja.
– odlučuje o svim drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa Udruženja.

Član 19.

2. Sekretar Udruženja

Poslovima i aktivnostima Udruženja upravlja Sekretar Udruženja, kojeg imenuje i razrješava Skupština u skladu sa ovim Statutom.
Sekretar Udruženja je odgovoran Skupštini i može biti smjenjen, u skladu sa ovim Statutom.
Mandat Sekretara Udruženja traje 4 godine s pravom ponovnog izbora.

Član 20.

Sekretar Udruženja može biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan:
– na sopstveni zahtjev;
– ako pravilno ne obavlja poslove i zadatke Sekretara Udruženja;
– u drugim slučajevima predviđenim Zakonom i ovim Statutom.
Inicijativu za razrješenje Sekretara Udruženja može dati 1/3 članova Skupštine i Upravni odbor Udruženja.
Sekretara Udruženja je ovlašten da donosi odluke po svim pitanjima koja se odnose na tekuću aktivnost Udruženja, izuzev pitanja koja spadaju u nadležnost Skupštine.

Član 21.

Sekretar Udruženja obavlja slijedeće:
– zastupa i predstavlja Udruženje u pravnom prometu;
– odgovoran je za zakonitost i poslovanje Udruženja;
– nastupa u odnosima sa trećim stranama, javnim i privatnim;
– priprema izvještaj o svom radu i aktivnostima Udruženja i podnosi ih Skupštini na razmatranje i uvajanje;
– održava stalne kontakte sa javnošću i promoviše ciljeve Udruženja;
– učestvuje u radu organa Udruženja;
– obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i odlukama Skupštine.

Član 22.

3. Upravni odbor
Upravni odbor je izvršni organ Udruženja.
Upravni odbor ima Predsjednika, potpredsjednika i tri člana.
Članove Upravnog odbora bira i razrješava Skupština Udruženja.
Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine sa mogučnošću reizbora.
Upravni odbor se sastaje najmanje dva puta godišnje.
Dnevni red predlaže predsjednik Upravnog odbora.
Kvorum za održavanje sjednice Upravnog odbora je nadpolovična većina svih članova Upravnog odbora.
Upravni odbor donosi odluke nadpolovičnom većinom prisutnih članova Upravnog odbora.
Predsjednik Upravnog odbora saziva sjednice Upravnog odbora i istim predsjedava.
Pored članova Upravnog odbora, sjednicama mogu prisustvovati i druge osobe koje su vezane za realizaciju određenih zadataka, ali bez prava odlučivanja.

Član 23.

Upravni odbor Udruženja:
priprema nacrt Statuta, njegove izmjene i dopune i druge akte, koje donosi Skupština;
provodi utvrđenu politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština;
raspolaže imovinom Udruženja;
utvrđuje i predlaže finansijski plan za ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima
Udruženja, koji donosi Skupština;
daje prijedloge, mišljenja i inicijative za ostvarivanje ciljeva Udruženja;
podnosi godišnji i periodični izvještaj o svom radu Skupštini na razmatranje i usvajanje;
obrazuje komisije, odbore i stručne timove radi realizacije postavljenih ciljeva Udruženja;
utvrđuje godišnji i polugodišnji obračun o izvršenju plana prihoda i rashoda Udruženja;
poduzima mjere i aktivnosti na ostvarivanju programa rada Udruženja;
priprema analize, informacije i druge materijale za Skupštinu;
pravi provedbu finansijskog plana rada Udruženja i donosi odluke o upotrebi sredstava;
rješava po žalbama članova u prvom stepenu;
donosi Pravilnik o radu, pravilnik o radu komisija i drugih tijela;
obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim Statutom ili ukoliko mu to odredi Skupština.

Član 24.

Upravni odbor i svaki njegov član pojedinačno su odgovorni za svoj rad Skupštini.

Član 25.
Članovi Upravnog odbora mogu biti opozvani i prije isteka vremena na koje su izabrani i to:
– na sopsteni zahtjev;
– ako ne dođu na sjednicu tri puta uzastopno, bez opravdanih razloga;
– ako svojim radnjama u vezi sa radom Upravnog odbora ruše ugled Udruženja;
– u drugim slučajevima predviđenim Zakonom, ovim Statutom i aktima Udruženja.

O opozivu člana Upravnog odbora odlučuje Skupština nadpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

Član 26.

Predsjednik Upravnog odbora:
– zastupa i predstavlja Udruženje u pravnom prometu;
– saziva sjednice Upravnog odbora samoinicijativno ili na zahtjev najmanje dvije trećine članova Upravnog odbora;
– stara se o provođenju programa rada, odluka, zaključaka i smjernica Skupštine;
– stara se o provođenju planova rada Upravnog odbora;
– izdaje naloge za izvršenje plana prihoda i rashoda Udruženja;
– potpisuje akte koje donosi Upravni odbor;
– vrši i druge poslove za koje je ovlašten Statutom ili koje mu povjeri Skupština.

Nadzorni odbor

Član 27.
Nadzorni odbor kontrolira finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima bez odlaganja izvještava Upravni odbor.
Nadzorni odbor dužan je upozoriti na nepravilan rad organa Udruženja, na propuste u primjeni odredaba Statuta te na nezakonito i nenamjensko trošenje sredstava Udruženja.

Nadzorni odbor dužan je prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje, pregledati finansijsko-materijalno poslovanje Udruženja. O svom radu Nadzorni odbor izvještava Upravni odbor i Skupštinu Udruženja najmanje jedanput godišnje.

Svi organi Udruženja dužni su Nadzornom odboru davati podatke, omogućiti mu uvid u dokumentaciju i druge podatke koje zatraži te ga izvijestiti o tome šta su učinili u vezi s njegovim nalazima i prijedlozima.

Član 28.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština Udruženja.
Nadzorni odbor ima tri člana s mandatom od četiri godine.
Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi pod predsjedavanjem predsjednika Nadzornog odbora.
Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora sam ili na zahtjev predsjednika Upravnog odbora Udruženja ili pojedinog člana Nadzornog odbora.

IX PRAVILA ZA OSTVARIVANJE, UPOTREBU I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA UDRUŽENJA, KAO I TIJELO KOJE JE OVLAŠTENO ZA NADZOR NAD UPOTREBOM TIH SREDSTAVA

Član 29.

Prihodi Udruženja su prije svega sljedeći:
članarina;
dobrovoljni prilozi i pokloni fizičkih i pravnih lica, kako inozemnih tako i domaćih, u gotovini, uslugama ili imovini bilo koje vrste;
državne subvencije i ugovori sa fizičkim i pravnim licima, kako domaćim tako i inozemnim;
prihodi od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnih prihoda;
prihodi stečeni kroz ostvarivanje ciljeva i aktivnosti Udruženja u skladu sa Zakonom i ovim Statutom;
sredstva dobivena iz opštinskih, kantonalnih, federalnih i državnih izvora;
drugi izvori u skladu sa Zakonom.

Član 30.

Udruženje je dužno voditi evidenciju o imovini u skladu sa važećim propisima.
Udruženje je dužno da propisno vodi poslovne knjige u skladu sa općeprihvaćenim računovodstvenim principima i da sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom.

Član 31.

Sredstva Udruženja mogu se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva i zadataka predviđenih Statutom.

Član 32.

Ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Udruženja utvrđuje se finansijskim planom, kojeg donosi Skupština, na prijedlog Upravnog odbora Udruženja.
O upotrebi (korištenju) sredstava, u skladu sa finansijskim planom, odlučuje Upravni odbor.

Član 33.

Nadzor nad upotrebom imovine i sredstava Udruženja vrši Nadzorni odbor.

Član 34.

Upravni odbor je dužan, najmanje jednom godišnje, podnijeti Skupštini izvještaj sa podacima o imovini Udruženja, prihodima, rashodima i drugim pitanjima od značaja za raspolaganje imovinom i za finansijsko poslovanje Udruženja.

Član 35.

Imovinu Udruženja čine novčana sredstva, stvari i prava koje Udruženje stiče u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.
Za obaveze prema trećim licima, Udruženje odgovara cjelokupnom imovinom.

Član 36.

Za obavljanje svih stručnih, administrativnih, knjigovodstvenih i drugih poslova, Upravni odbor nalazi mogućnosti i rješenja koja su u skladu sa Zakonom i principima racionalnog poslovanja. Radi izvršavanja određenih poslova Upravni odbor može angažovati odgovarajuća stručna lica, uz naknadu, a u skladu sa zakonom i mogućnostima Udruženja.

X PRIZNANJA I NAGRADE

Član 37.

Udruženje može donositi odluke o dodjeli priznanja i nagrada Udruženja.
Priznanja i nagrade može dodjeljivati Skupština, na prijedlog Upravnog odbora.

XI POSTUPAK ZA IZMJENU I DOPUNU STATUTA I OPĆI AKTI UDRUŽENJA

Član 38.

Inicijativu za izmjene i dopune Statauta može podnijeti najmanje 1/3 članova Udruženja i Upravni odbor.
Inicijativa se podnosi Skupštini pismenim putem i sa odgovarajućim obrazloženjem.
O izmjenama i dopunama Statuta odlučuje Skupština 2/3 većinom glasova svih članova Skupštine.
Predsjednik Skupštine potpisuje odluku o izmjenama i dopunama Statuta.

Član 39.

Pored Statuta, organi Udruženja mogu donositi i druge opće akte i to:
– odluke;
– pravilnike;
– poslovnike.

Opći akti Udruženja moraju biti u skladu sa Zakonom i Statutom Udruženja.

Član 40.

Odluke, kao opći akti, donose se u slučajevima kada je to izričito utvrđeno Zakonom i ovim Statutom, kao i u drugim slučajevima kada se na opći način uređuje pitanje od značaja za ostvarivanje ciljeva Udruženja.

Član 41.

Pravilnikom se uređuju odnosi između članova Udruženja, kao i međusobni odnosi organa Udruženja u ostvarivanju njihovih nadležnosti.

Član 42.

Poslovnikom se bliže uređuje način rada organa Udruženja.

Član 43.

Originalni primjerci općih akata Udruženja čuvaju se u arhivi Udruženja.

XII PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE UDRUŽENJA

Član 44.

Predsjednik Upravnog odbora, potpredsjednik Upravnog odbora i Sekretar Udruženja
u okviru svojih ovlaštenja utvrđenih Zakonom i Statutom zastupaju i predstavljaju Udruženje u pravnom prometu.

Član 45.

U postupcima u kojima Udruženje učestvuje kao stranka radi ostvarivanja svojih prava, dužnosti i odgovornosti pred nadležnim organima, Predsjednik i potpredsjednik Upravnog odbora i Sekretar Udruženja mogu dati pismenu punomoć za zastupanje advokatu ili drugom stručnom licu.
XIII STATUSNE PROMJENE I PRESTANAK RADA UDRUŽENJA, POSTUPAK ZA RASPOLAGANJE PREOSTALOM IMOVINOM ILI DRUGIM SREDSTVIMA UDRUŽENJA U SLUČAJU RASPUŠTANJA ILI PRESTANKA RADA UDRUŽENJA

Član 46.

Udruženje se može spojiti, razdvojiti ili transformisati u drugo Udruženje ili fondaciju u skladu sa Zakonom i ovim statutom.
Odluku o statusnim promjenama iz prethodnog stava donosi Skupština 2/3 većinom svih članova Skupštine.

Član 47.

Udruženje prestaje sa radom dobrovoljno ili po sili Zakona.
Inscijativu za prestanak rada Udruženja može pokrenuti najmanje 1/3 članova Skupštine i Upravni odbor:
– ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog statutom Udruženja za održavanje Skupštine, a Skupština Udruženja nije održana;
– ako se broj članova Udruženja smanji ispod broja tri;
– u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom i ovim statutom.
Odluku o dobrovoljnom prestanku rada Udruženja donosi Skupština Udruženja 2/3 večinom svih članova Skupštine Udruženja.

Član 48.

Udruženje je dužan svaku statusnu promjenu prijaviti nadležnom Ministarsvu u roku utvrđenim Zakonom.

XIV RASPOLAGANJE PREOSTALOM IMOVINOM

Član 49.

U slučaju donošenja odluke o prestanku rada Udruženja, Skupština donosi plan likvidacije, kojim se utvrđuje raspored imovine, prava i obaveza Udruženja. Skupština imenuje likvidatora Udruženja, čija je dužnost da se stara o izvršavanju plana likvidacije i koji je ovlašten da zastupa Udruženje u postupku likvidacije i u postupku podnošenja zahtjeva da prijavu prestanka rada Udruženja nadležnim organima.
Imovina kod raspuštanja i prestanka rada Udruženja, nakon izmirenja zakonskih obaveza, dodijelit će se drugom udruženju koje obavlja iste ili slične statutarne djelatnosti, koje je imalo Udruženje, a na osnovu odluke Skupštine.

XV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 50.

Autentično tumačenje ovog Statuta vrši Skupština.

Član 51.

Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog donošenja, a primjenjivat će se od dana upisa u registar udruženja, kod nadležnog ministarstva.
Broj: 02/11 Predsjednik Osnivačke Skupštine Sarajevo 20.04.2011, Sarajevo
——————————————-
Mustafa Hrasnica

 

 

Comments are closed.